ЕКСПЕРТ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ./ EXPERT IN PROTECTION OF RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF CHILDREN.

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ

COOPERATION AGREEMENT ON PROTECTION OF RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF CHILDREN

м. Київ 12 вересня 2019 р.

Kyiv 12 September 2019

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, що діє на підставі Положення про Уповноваженого Президента України з прав дитини, затвердженого Указом Президента України від 11.08.2011 № 811, далі - Уповноважений, та

President's of Ukraine Envoy on Children Rights, Mykola Kuleba, acting based on Regulation No 811 On President's of Ukraine Envoy on Children Rights approved on 11 August 2011, hereinafter President's Envoy and

Аборнєв Олег Вікторович,

Oleh Aborniev

- Експерт, а разом - Сторони, уклали цей договір про таке:

Expert, jointly referred to as Parties have agreed as follows:

1. Предмет договору

1. Scope of Agreement

1.1. Предметом цього договору є консолідація зусиль Сторін з метою:

1.1. This Agreement constitutes consolidation of the Parties' efforts to:

1.1.1. Започаткування спільної взаємодії з питань захисту прав та законних інтересів дітей;

1.1.1. Launch collaboration in protection of rights and legitimate interests of children

1.1.2. Впровадження громадського контролю за додержанням прав та законних інтересів дітей, у тому числі, в дитячих закладах, закладах соціального захисту дітей;

1.1.2. Implement civil control over compliance with rights and legitimate interests of children including at child welfare institutions, social welfare institutions

1.1.3. Сприяння в реалізації громадських програм і проектів соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

1.1.3. Facilitate implementation of civil programs and projects in order to ensure protection of rights, freedoms and legitimate interests of children

1.2. До опрацювання питань, які є предметом даного договору Уповноважений залучає Експерта, як Експерта з захисту прав та законних інтересів дітей.

1.2. The President's Envoy shall engage the Expert who possesses expertise in protection of rights and legitimate interests of children to work on issues which are subject to the Agreement.

1.3. Основна діяльність в рамках реалізації положень даного договору здійснюватиметься на території Харківської області.

1.3. The major activities under the Agreement shall be held within Kharkiv oblast area.

2. Взаємні права та обов’язки Сторін

2. Rights and Obligations of Parties

2.1. Сторони об’єднують свої зусилля задля:

2.1. The Parties shall joint their efforts to:

2.1.1. Впровадження заходів громадського контролю за додержанням прав та законних інтересів дітей в закладах інституційного догляду дітей;

2.1.1. Implement measures of civil control over compliance with rights and legitimate interests of children at children's institutions

2.1.2. Забезпечення громадського контролю за реалізацією своїх владних повноважень органами влади с сфері соціального захисту дітей та сімей з дітьми;

2.1.2. Ensure civil control over implementation of exercising powers of authorities in social protection of children and families with children

2.1.3. Здійснення громадського контролю за діяльністю представників органів влади Харківської області у випадку виявлення чи отримання повідомлення чи відомостей про порушення прав дітей;

2.1.3. Exercise civil control over activities of representatives of Kharkiv oblast authorities in case of identifying or receiving information on violation of children's rights

2.1.4. Здійснення моніторингу стану забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей;

2.1.4. Monitor status of exercise of children's constitutional rights and legitimate interests

2.1.5. Виявлення і надання підтримки вразливим сім’ям з дітьми, з метою збереження сім'ї для дитини та попередження вилучення дитини у батьків;

2.1.5. Identify and provide support to vulnerable families with children in order to preserve families for children and prevent removal of children from such families

2.1.6. Розбудови та розвитку у громаді ринку соціальних, медичних, освітніх, реабілітаційних послуг для дітей та сімей;

2.1.6. Develop a public market of social, medical, educational, rehabilitation services for children and families

2.1.7. Формування громадської думки про пріоритетність прав і найкращих інтересів дитини, важливість зростання дитини в сім’ї для її подальшого благополуччя, шкідливість інституційного догляду для розвитку дитини та необхідність підтримки сімей з дітьми у громаді;

2.1.7. Develop public opinion to perceive children's rights as the highest priority, ensure children are fostered in families for the sake of their well-being, communicate on harmfulness of institutional care of children and necessity to support families with children by their communities

2.1.8. Інформування населення про права дітей відповідно до Конвенції ООН про права дитини, Конституції України, Законів України та інших нормативно-правових актів;

2.1.8. Inform population on children's rights under the United Nations Convention on the Rights of the Child, Constitution of Ukraine, Laws of Ukraine and other regulations

2.1.9. Забезпечення широкого доступу населення до інформації щодо способів відстоювання та захисту охоронюваних державою прав дітей.

2.1.9. Ensure access of population to information about ways of exercise and protection of children's rights

2.2. Експерт повідомлятиме Уповноваженого, у тому числі і письмово, про виявлені порушення чинного законодавства в сфері захисту прав та законних інтересів дітей.

2.2. The Expert shall inform the President's Envoy in any manner including in writing on identified cases of violation of acting legislation on rights and legitimate interests of children.

2.3. Уповноважений спрятиме та надаватиме всебічну підтримку Експерту у реалізації та досягнення цілей та мети даного договору у передбачений законодавством спосіб.

2.3.

разработка сайта — DVK WebDev
Рейтинг DVK WebDev